HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
aktuality
o škole
vyučované obory
dálkové studium
přijímací řízení
pro studenty
maturity
formuláře
školská rada
akce školy
duchovní aktivity
pastorační plán
výchovné poradenství
prevence rizikového chování
další informace
rozvrh + klasifikace

VOŠZ
SOŠS
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE

 CSZŠ 
 vyučované obory 

Vyučované obory ve školním roce 2016/2017

  • denní studium
    • Zdravotnický asistent (53-41-M/01), 4-leté (1. - 4. ročník)
  • dálkové studium
    • Zdravotnický asistent (53-41-M/01), 2-leté zkrácené (1. - 2. ročník)
    • Sociální činnost(75-41-M/01), 5-leté (2. ročník)
Tyto obory otevíráme ve školním roce 2017/2018, podmínky pro přijetí jsou uvedeny v oddíle přijímací řízení.

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
čtyřleté maturitní denní studium

Výuka v 1.- 4. ročníku je realizována podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání
53-41-M/01 Zdravotnický asistent a školního vzdělávacího programu s názvem Praktická sestra.
Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí u vedení školy.

Obor zdravotnický asistent vznikl transformací oboru všeobecná sestra a v roce 2004/05 byl poprvé otevřen první ročník.
Studium oboru zdravotnický asistent je určeno absolventům základních škol. Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Učební plán pro školní rok 2015/2016 a následující ve formátu *.pdf
Informační video k oboru zdravotnický asistent

Pracovní uplatnění absolventa
Absolvent / absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.
Absolvent / absolventka se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních hospicové a respitní péče. Jako zdravotnický pracovník se uplatní také v zařízeních sociální péče a služeb (např. v domovech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).


ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
dvouleté dálkové zkrácené maturitní studium

Studium je určeno pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru
Školní vzdělávací program: Praktická sestra učební plán dálkového studia

Výuka je plánovaná 1x za 2 týdny po 2 pracovních dnech.
Začlenění v oboru bude zohledněno
Školné činí 5.000,- Kč za pololetí.

Profil absolventa oboru zdravotnický asistent - dálkové studium
Uchazeči získají úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru zdravotnický asistent. Získání této kvalifikace umožní absolventům uplatnění ve zdravotnických zařízeních, ambulantních zařízeních, v domácí péči i v zařízeních poskytujících sociální služby.
Studium je ukončeno profilovou částí maturity z předmětu ošetřovatelství a praktickou maturitní zkouškou z předmětu ošetřování nemocných.

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01
dálkové pětileté maturitní studium

Studium je ukončené maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, anglického jazyka (státní maturita) a z odborných předmětů - sociální péče a odborná praxe a volitelně z pedagogiky, práva nebo psychologie (profilová část).
učební plán dálkového studia oboru Sociální činnost

Výuka je plánovaná 1x za 2 týdny po 2 pracovních dnech.
Školné maximálně 5.000,- Kč za pololetí.
Ve školním roce 2016/2017 je otevřený pouze 2. ročník.

Profil absolventa oboru Sociální činnost
Absolvent získává odborné kompetence, které mu umožní prosazení na trhu práce:
a) podílet se na zajišťování sociálních služeb – rezidenčních i komunitních – řízení, poradenství, krizová intervence
b) poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb v zařízeních i v domácím prostředí
c) provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času
ZÍSKÁVÁ ODBORNOU ZPŮSOBILOST PRO VÁZANOU ŽIVNOST Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu dle přílohy zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (ve znění pozdějších předpisů).
Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách.

kontakty - CSZŠ
skolajecna@skolajecna.cz
Adresa:
Ječná 33/527, Praha 2
PSČ 120 00
Ústředna:
224 941 578
Ředitelka CSZŠ Jana Pavla II.:
Mgr. Marie Šiková
Zástupkyně ředitelky CSZŠ Jana Pavla II.:
PhDr. Martina Margaritovová
telefon:
224 943 108
777 142 791
Sekretariát školy:
telefon:
224 942 179
777 142 783